Hjelp
  Ulv Bjørn Gaupe Jerv
Synsobservasjon
Fotspor
Ekskrement
Revirmarkering
Yngling
Merker på trær
Hår
Leie
Graving
Feilobservasjon
Flere observasjonstyper
  Ulv Bjørn Gaupe Jerv Kongeørn Ukjent fredet rovvilt
Sau
Rein
Hund
Geit
Storfe
Hest
Gris
Fjørfe
Hjort
Bikuber
Annet dyr
Siloballer
Annet objekt (ikke dyr)
Ulv
Bjørn
Gaupe
Jerv
Ulv
Bjørn
Gaupe
Jerv
Uklassifisert
Mårhundobservasjon
Død mårhund