Gaupe
Gaupe er det eneste viltlevende kattedyret i Skandinavia. Gaupe var vanlig over store deler av den skandinaviske halvøya på 1800-tallet. Den var nesten utryddet i Norge i 1930-åra, men bestanden har økt siden 1950-tallet.
Ulv
Ulvene som opptrer i Sør-Norge utgjør en del av en sør-skandinavisk bestand med tyngdepunkt i Sør-Sverige. Opprinnelsen til denne bestanden var tre ulver som på 1980- og 90-tallet utvandret fra den finsk-russiske bestanden.
Bjørn
For 150 år siden hadde Skandinavia en bestand av brunbjørn på 4000-5000 individer. En har beregnet at to tredeler av bestanden levde i Norge. I dag har vi opp mot 160 bjørner som oppholder seg helt eller delvis i Norge, hovedsaklig i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland.
Jerv
Jerven lever i fjell, på tundra og i nordlige skogsområder både i Eurasia og i Nord-Amerika. I Norge finnes den først og fremst i fjellområdene langs riksgrensa mot Sverige og Finland, fra Sør-Trøndelag og nordover. Det finnes en mindre bestand i sentrale fjellstrøk lengre sør i Norge.
Kongeørn
I Norge hekker kongeørn i alle fylker bortsett fra Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus. Kongeørn ble fredet i Norge i 1968, og bestanden av kongeørn har etter dette vært relativt stabil, men med en svak oppgang.