Bestandsstatus

Det nasjonale bestandsmålet for ulv er 3 årlige ungekull innenfor forvaltningsområdet for ulv. Vinteren 2013/2014 ble det registrert ca 30 ulver med helnorsk tilhold, og ca 50 ulver i grenseområdet mellom Norge og Sverige.

Bestandsmål for ulv oppnådd

I 2010 ble det for første gang etter at bestandsmålet ble fastsatt, registrert ungekull i 3 helnorske revir. De siste årene har det vært 3 årlige ungekull innenfor forvaltningsområdet i Norge. Også vinteren 2013/2014 ble det registert 3 ungekull av ulv innenfor forvaltningsområdet i Norge. I tilegg har ble det registrert 5 familegrupper av ulv på grensen mellom Norge og Sverige. Når bestandsmålet er oppnådd er det de regionale rovviltnemndene som har forvaltningsmyndighet for ulv i Norge.

Bestanden i Skandinavia

Totalt i Skandinavia ble det registert 350-410 individer vinteren 2012/2013. Bestanden har hatt en stor økning den siste tiårsperioden.

Sporing av ulv

Ulv i Norge blir overvåket gjennom sporinger på snø og innsamling og anlyse av innsamlede hår og ekskrementer. Gjennom dette får vi kunnskap om hvor mange ungekull som blir født hvert år, samt hvor mange individer det er i bestanden.

Høgskolen i Hedmark på Evenstad har ansvaret for å spore ulveflokker, par og stasjonære, enslige individer i Norge. Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier. Overvåkingen foregår i nært samarbeid med svenske myndigheter.

Rovdata har ansvaret for å kvalitetsikre og sammenstille data og rapporterer resultatene til Miljødirektoratet. Årlig bestandsstatus for ulv i Skandinavia og Finland presenteres 1. september hvert år. Les mer om overvåking her