Bestandsstatus

Bestandsmålet for jerv er 39 årlige ungekull. Det ble registrert 52 ungekull av jerv i 2014, av disse ble 12 ungekull tatt ut ved såkalte hiuttak. Data fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt gir et anslag over vinterbestanden av jerv i Norge på om lag 340 voksne individer på landsbasis i 2014.

Tre delbestander

I Norge finnes jerv først og fremst i fjellområdene langs riksgrensa mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. Det finnes en mindre bestand i sentrale fjellstrøk sør-vest i Norge. I dag er det relativt liten utveksling av individer mellom bestandene av jerv i Norge, men bestandene har de siste årene vokst mer sammen.

DNA-resultatene av innsamlet ekskrementer bekrefter tidligere antakelser fra Norsk institutt for naturforskning om at vi i Norge har tre delbestander av jerv, som skiller seg genetisk fra hverandre. Det er en nordlig delbestand i Troms, Finnmark og Nord-Finland, en sørlig delbestand i Sør-Norge vest for Østerdalen, og en østlig bestand (Hedmark øst for Østerdalen og nord til og med Nordland fylke).

Bestanden over bestandsmålet de siste år

De siste årene har bestanden av jerv ligget godt over bestandsmålet, men det har siste år vært en betydelig nedgang i antall registrerte ungekull av jerv. I 2012 ble det registrert 68 ungekull, av disse ble det gjennomført hiuttak av 17 kull. I 2013 ble det registrert 44 ungekull. Dette er en nedgang på 35 %. Alle rovviltregionene med fastsatt bestandsmål ligger over bestandsmålet i forhold til antall ynglinger.

Telling av antall ungekull

Informasjon om bestanden av jerv gjøres ved hjelp av sporinger på snø og innsamling og anlyse av innsamlede hår og ekskrementer. Gjennom dette får vi kunnskap om hvor mange ungekull som blir født hvert år, samt hvor mange individer det er i bestanden. Det er Statens naturoppsyns rovviltkontakter som samler inn informasjon om jerv.

Rovdata har ansvaret for å kvalitetsikre og sammenstille data og rapporterer resultatene til Miljødirektoratet. Årlig bestandsstatus for jerv rapporteres 1. oktober hvert år. Les mer om overvåking her