Bestandsmål

Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets behandling av denne (Innst. S. nr. 174 (2003-2004) og rovviltforliket av 2011. Målsettingen er å sikre overlevelsen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i norsk natur, samt deres leveområder.

Nasjonale bestandsmål

Stortinget har fastsatt nasjonale mål for antall årlige ynglinger, altså ungekull for hver rovviltart. Disse bestandsmålene er:

  • 65 årlige ungekull av gaupe
  • 39 årlige ungekull av jerv
  • 13 årlige ungekull av bjørn
  • 3 årlige ungekull av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv
  • 850-1200 hekkende par av kongeørn

Regionale bestandsmål

Bestandsmålene for hver rovviltart er fordelt på de 8 forvaltningsregionene for rovvilt. Dersom bestandsmålet for en region er oppnådd er det den regionale rovviltnemnda som har ansvaret for forvaltningen av arten.

Oversikt over antall årlige ungekull fordelt på hver forvaltningsregion

Forvaltningsregion Fylke Gaupe Jerv Ulv Bjørn
Region 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland
og Sogn og Fjordane
- - - -
Region 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og
Aust-Agder
12 - - -
Region 3 Oppland 5 4
Region 4 Oslo, Akershus og Østfold 6 - 3*
Region 5 Hedmark 10 5 3* 3
Region 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag
12 10 - 3*
Region 7 Nordland 10 10 - 1*
Region 8 Troms og Finnmark 10 10 - 6
65 39 3 13**
* Region 4 og 5 har felles mål om 3 årlige ungekull av ulv
** Bestandsmålet for bjørn er endret fra 15 til 13, dvs reduksjon i Midt-Norge og Nordland. Bestandsreduksjonen trer i kraft når rovviltforskriften endres.