Biologi

Gaupe er et typisk skogsdyr som er utbredt over store deler av Norge. Den lever i hovedsak av rådyr og hare. I områder med rein kan dette utgjøre en vesentlig del av dietten. En voksen gaupe veier mellom 20 og 25 kg og kan leve til den er godt over 10 år. Den har et relativt stort formeringspotensiale og kullstørrelsen er i gjennomsnitt to unger.

Den effektive jegeren

Gaupas skarpeste sans er hørselen, men har også et svært godt syn. Gaupa er en smygjeger. Den forsøker ubemerket å smyge seg inn på byttedyret for å avlive det. Store byttedyr drepes gjerne med strupebitt, mens mindre dyr bites over nakken. Strupebitt medfører at byttedyr dør med det samme. To av tre vellykkede jaktforsøk er avsluttet etter bare 20 meter.

Gaupa spiser rådyr, hare, skogsfugl, rein, rødrev, smågnagere og sau. Vinterstid er om lag 60 prosent av jaktforsøkene på rådyr vellykkede, og en tredel av jaktforsøkene på hare og småvilt går i gaupas favør. Dette gjør gaupa til den mest effektive jegeren av de fire store rovdyrene. Gaupa lever fortrinnsvis av byttedyr den selv har drept, og spiser nesten alltid kjøttet ferskt.

Parring og drektighet

Gaupa har relativt stort formeringspotensial. Bestanden kan øke med 15-17 prosent årlig, dersom forholdene ligger til rette for det. Voksne gauper ferdes stort sett alene, bortsett fra i parringstiden som er hovedsakelig i mars. Etter parringstiden viser hann- og hunngaupa igjen liten interesse for hverandre. Etter en drektighetsperiode på 70 dager fødes ungene i mai-juni.

Unger og oppvekst

Yngleplassen kan variere fra en hule i en bergskrent, et gammelt revehi eller under en gran. Kullstørrelsen er fra 1 - 4 unger med et gjennomsnitt på ca 2 unger. Ungene er blinde ved fødselen. De lever av morsmelk fram til desember, men spiser gjerne fast føde fra de er et par måneder gamle. Utpå sommeren følger ungene mora på jakt. De trenger lang tid sammen med henne for å lære smygjakt. Først når de er 8-9 måneder gamle behersker ungene teknikken. Men forsatt skaffer mora maten. Unger som blir morløse i ung alder har små sjanser til å overleve. Hunngaupa og ungene hennes er sammen nesten helt til neste kull kommer.