Bestandsstatus

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er 65 årlige ungekull. Antall ungekull beregnes ut ifra tellinger av familiegrupper, dvs mor med unger, i perioden oktober til februar. Før kvotejakt på gaupe i 2014 ble det registrert 53,5 familiegrupper. Dette tilsvarer ca 300 individer. Det nasjonale bestandsmålet ble dermed ikke oppnådd i 2014.

Etter en gradvis økning av gaupebestanden i Norge siden 2004, har bestanden gått ned de siste årene. Beregninger før kvotejakt i 2014 viser at bestanden teller ca 300 dyr, som tilsvarer 53,5 familiegrupper. Gaupebestanden ligger dermed under bestandsmålet som Stortinget har satt om 65 årlige ynglinger.

Nedgangen i gaupebestanden har medført at bestandsmålet for gaupe ikke er nådd i forvaltningsregion 4 - Østfold, Oslo og Akershus, region 5 - Hedmark og region 7 - Nordland for jaktåret 2013/2014. Kvote for jakt på gaupe blir fastsatt i månedskifte november desember.

Telling av familiegrupper av gaupe

Årlig rapporteres bestandsstatus for gaupe, jerv, bjørn og ulv fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. For gaupe telles antal familiegrupper årlig i perioden 1. oktober til 28 (29) februar. Tellingene baseres på innmelding av observasjoner av hunndyr med unger hvor SNO dokumenterer observasjonen gjennom feltkontroller. Rovdata kvalitetsikrer og sammenstiller data og rapporterer resultatene til Miljødirektoratet i mai hvert år. Les mer om overvåking her