Bestandsstatus

Det nasjonale bestandsmålet for bjørn i Norge er fastsatt til 13 årlige ungekull. Ved hjelp av innsamling av ekskrementer og hår fra bjørn som DNA-analyseres kan en beregne hvor mange kull med bjørnunger som fødes hvert år i Norge. I 2013 ble det registrert 147 bjørner, av disse 55 hunnbjørner og 92 hannbjørner. Modellen anslår at det ble født 7 kull i 2013.

Hvordan teller vi bjørn?

Bjørn er vanskeligere å registrere enn de andre rovviltartene. Dette er blant annet fordi bjørnen ligger i hi på vinteren og ikke setter spor på snøen slik som de andre rovviltartene. Hvert år samler Statens naturoppsyn, elgjegere og andre inn bjørneekskrementer for å gi bedre grunnlag for å si hvor mange bjørner vi har i Norge.Eksrementene blir så sendt inn til laboratoriumet til Bioforsk Svanhovd for analyse av DNA. Hvert år den 1. april rapporterer Rovdata ut i fra DNA-analysene hvor mange brunbjørn som minimum har vært innom Norge i løpet av et år, hvor de har vært og hvilket kjønn individene har.

Bestandsmålet for bjørn er angitt som antall kull med bjørneunger født årlig. Derfor er det i bruk en ny metode, som er utviklet av Det skandinaviske bjørneprosjektet, til å beregne hvor mange kull med bjørneunger som sannsynligvis er født i Norge hvert år. Metoden tar utgangspunkt i det innsamlede DNA-materialet og bygger blant annet på kunnskap om fordeling mellom kjønn og alder i den svenske bjørnebestanden. Den baserer seg også på kunnskap om hvor ofte binnene føder og hvor gamle de er første gang de føder, samt størrelsen på leveområdene og dødeligheten i bestanden.

Les mer om overvåking av bjørn her